1. فيلمبرداري بطریقه FULL HD با سيستم PAL و با دوربینهای SONY NX ۳&۵صورت مي‌گيرد.
  2. ارائه خدمات فقط در شهر اصفهان امكان پذير مي باشد. در صورتي كه خارج از محدوده شهر باشد هزينه توافقي مي باشد.
  3. حداكثر زمان حضور پرسنل ۴ ساعت می باشد.
  4. در ازاي هر ساعت اضافه ۸۵هزار تومان دريافت مي‌گردد.
  5. فایلهای عكسهاي گرفته شده پس از تحويل به سفارش دهنده در پارس عكس آرشيو مي‌شود.
  6. با توجه به سوژه‌هاي مجلس زمان فيلم ميكس شده حداكثر يك عدد DVD , BLU RAY مي‌باشد و در صورتي كه تعداد بيشتر هزينه فوق بعهده سفارش دهنده مي‌باشد.
  7. عروس و داماد مي بايستي راس ساعت مقرر جهت انجام سرويس حضور بهم رسانند و پارس عكس هيچگونه مسئوليتي در قبال عدم حضور به موقع عروس و داماد ندارد.
  8. هر گونه عدم سرويس دهي از ناحيه مشتري و دخالتهاي بي مورد اطرافيان و يا بي احترامي به عوامل، پس از تذكرات لازم موجب ترك مراسم مي گردد.
  9. الزامي است كه مشتري ظرف مدت ۱۵ روز پس از مراسم، نظر نهايي خود را نسبت به سفارشات به پارس عكس اعلام نمايد. زمان تحويل سفارش ۵ روز براي سفارش بدون ميكس و ۳۰ روز براي سفارش همراه با ميكس مي باشد.
  10. هر گونه اشكال فني يا سليقه اي پس از تحويل تا ۴۸ ساعت موضوع را حضورا و كتبي به پارس عكس اعلام و ديرتر از زمان مقرر مشمول هزينه خواهد شد كه توسط سفارش دهنده پرداخت مي گردد.
  11. در صورت عدم رعايت شرايط ابلاغ شده از طرف نيروي انتظامي و اداره اماكن، مسئوليت هرگونه پاسخگويي و پرداخت خسارت به پارس عكس به عهده سفارش دهنده مي باشد. بروز هرگونه اشكال فني در هنگام انجام خدمات رساني از قبيل موانع قانوني و فاميلي و فني مانند قطع برق و موارد مشابه كه خارج از حيطه ي پارس عكس باشد به عهده سفارش دهنده مي باشد و از اين حيث پارس عكس هيچگونه مسئوليتي نمي پذيرد.
  12. ثبت سفارش تا ۷ روز قبل از مراسم بدون مكاتبه با پارس عكس انجام مي شود. (براي برنامه هاي قبل از ۷ روز حتما قبل از سفارش با پارس عكس هماهنگ شود)
  13. لغو سفارش توسط سفارش دهنده ۲۰روز قبل از تاريخ مراسم بلامانع است ولي كمتر از آن منوط به پرداخت ۲۰% هزينه پرداختي مي باشد.
  14. تغيير تاريخ مراسم با هماهنگي قبلي و مكاتبه با پارس عكس قابل اجرا مي باشد.
  15. سفارش دهنده موظف است نسبت به در خواست هاي ضروري و معرفي افرادي كه بايد در فيلم و عكس باشند با فيلمبردار و عكاس مربوط هماهنگي لازم را داشته باشد، در غير اين صورت پارس عكس تعهدي نخواهد داشت.
  16. پارس عكس در صورت رعايت كليه شروط مندرج در اين قرارداد موظف به ارائه ي سرويس به سفارش دهنده است و پس از قطعيت نمي تواند سفارش مشتري را لغو نمايد.
  17. هزينه اياب و ذهاب به عهده پارس عكس مي‌باشد.
  18. اين قرارداد در ۱۹ ماده تنظيم و سفارش دهنده با علم و آگاهي از شرايط و مفاد و نوع قرارداد به محض امضاء، اجرا شده محسوب و سفارش دهنده را ملزم به اجراي مفاد آن مي‌نمايد.
  19. اين قرارداد با توکل بر خداوند بزرگ و مهربان بر اساس حسن اعتماد استوار بوده، باشد که مورد لطف و برکت فراوان خداي متعال قرار گيرد. انشاء ا…

 1. فيلمبرداري بطریقه FULL HD با سيستم PAL و با دوربینهای SONY NX ۳&۵صورت مي‌گيرد.
 2. ارائه خدمات فقط در شهر اصفهان امكان پذير مي باشد. در صورتي كه خارج از محدوده شهر باشد هزينه توافقي مي باشد.
 3. حداكثر زمان حضور پرسنل ۴ ساعت می باشد.
 4. در ازاي هر ساعت اضافه ۸۵هزار تومان دريافت مي‌گردد.
 5. فایلهای عكسهاي گرفته شده پس از تحويل به سفارش دهنده در پارس عكس آرشيو مي‌شود.
 6. با توجه به سوژه‌هاي مجلس زمان فيلم تدوين شده حداكثر يك عدد DVD , BLU RAY مي‌باشد و در صورتي كه تعداد بيشتر هزينه فوق بعهده سفارش دهنده مي‌باشد.
 7. مدعوين همايش مي بايستي راس ساعت مقرر جهت انجام سرويس حضور بهم رسانند و پارس عكس هيچگونه مسئوليتي در قبال عدم حضور به موقع مدعوين ندارد.
 8. هر گونه عدم سرويس دهي از ناحيه مشتري و دخالتهاي بي مورد اطرافيان و يا بي احترامي به عوامل، پس از تذكرات لازم موجب ترك مراسم مي گردد.
 9. الزامي است كه مشتري ظرف مدت ۱۵ روز پس از مراسم، نظر نهايي خود را نسبت به سفارشات به پارس عكس اعلام نمايد. زمان تحويل سفارش ۵ روز براي سفارش بدون تدوين و ۳۰ روز براي سفارش همراه با تدوين مي باشد.
 10. هر گونه اشكال فني يا سليقه اي پس از تحويل تا ۴۸ ساعت موضوع را حضورا و كتبي به پارس عكس اعلام و ديرتر از زمان مقرر مشمول هزينه خواهد شد كه توسط سفارش دهنده پرداخت مي گردد.
 11. در صورت عدم رعايت شرايط ابلاغ شده از طرف نيروي انتظامي و اداره اماكن، مسئوليت هرگونه پاسخگويي و پرداخت خسارت به پارس عكس به عهده سفارش دهنده مي باشد. بروز هرگونه اشكال فني در هنگام انجام خدمات رساني از قبيل موانع قانوني و فاميلي و فني مانند قطع برق و موارد مشابه كه خارج از حيطه ي پارس عكس باشد به عهده سفارش دهنده مي باشد و از اين حيث پارس عكس هيچگونه مسئوليتي نمي پذيرد.
 12. ثبت سفارش تا ۷ روز قبل از مراسم بدون مكاتبه با پارس عكس انجام مي شود. (براي برنامه هاي قبل از ۷ روز حتما قبل از سفارش با پارس عكس هماهنگ شود)
 13. لغو سفارش توسط سفارش دهنده ۲۰روز قبل از تاريخ مراسم بلامانع است ولي كمتر از آن منوط به پرداخت ۲۰% هزينه پرداختي مي باشد.
 14. تغيير تاريخ مراسم با هماهنگي قبلي و مكاتبه با پارس عكس قابل اجرا مي باشد.
 15. سفارش دهنده موظف است نسبت به در خواست هاي ضروري و معرفي افرادي كه بايد در فيلم و عكس باشند با فيلمبردار و عكاس مربوط هماهنگي لازم را داشته باشد، در غير اين صورت پارس عكس تعهدي نخواهد داشت.
 16. پارس عكس در صورت رعايت كليه شروط مندرج در اين قرارداد موظف به ارائه ي سرويس به سفارش دهنده است و پس از قطعيت نمي تواند سفارش مشتري را لغو نمايد.
 17. هزينه اياب و ذهاب به عهده پارس عكس مي‌باشد.
 18. اين قرارداد در ۱۸ ماده تنظيم و سفارش دهنده با علم و آگاهي از شرايط و مفاد و نوع قرارداد به محض امضاء، اجرا شده محسوب و سفارش دهنده را ملزم به اجراي مفاد آن مي‌نمايد.

اين قرارداد با توکل بر خداوند بزرگ و مهربان بر اساس حسن اعتماد استوار بوده، باشد که مورد لطف و برکت فراوان خداي متعال قرار گيرد. انشاء ا…

  1. فيلمبرداري بطریقه FULL HD با سيستم PAL و با دوربینهای SONY NX ۳&۵صورت مي‌گيرد.
  2. ارائه خدمات فقط در شهر اصفهان امكان پذير مي باشد. در صورتي كه خارج از محدوده شهر باشد هزينه توافقي مي باشد.
  3. حداكثر زمان حضور پرسنل ۹ ساعت می باشد.
  4. در ازاي هر ساعت اضافه ۱۸۵ هزار تومان دريافت مي‌گردد.
  5. با توجه به سوژه‌هاي مجلس زمان فيلم ميكس شده حداكثر يك كاستVHS ۲ساعته و يك عدد DVD , BLU RAY مي‌باشد و در صورت درخواست میکس اضافه . میکس مردانه هزينه فوق بعهده سفارش دهنده مي‌باشد.
  6. عروس و داماد مي بايستي راس ساعت مقرر جهت انجام سرويس حضور بهم رسانند و پارس عكس هيچگونه مسئوليتي در قبال عدم حضور به موقع عروس و داماد ندارد.
  7. هر گونه عدم سرويس دهي از ناحيه مشتري و دخالتهاي بي مورد اطرافيان و يا بي احترامي به عوامل، پس از تذكرات لازم موجب ترك مراسم مي گردد.
  8. الزامي است كه مشتري ظرف مدت ۱۵ روز پس از مراسم، نظر نهايي خود را نسبت به سفارشات به پارس عكس اعلام نمايد. زمان تحويل سفارش ۵ روز براي سفارش بدون ميكس و ۶۰ روز براي سفارش همراه با ميكس مي باشد.
  9. هر گونه اشكال فني يا سليقه اي پس از تحويل تا ۴۸ ساعت موضوع را حضورا و كتبي به پارس عكس اعلام و ديرتر از زمان مقرر مشمول هزينه خواهد شد كه توسط سفارش دهنده پرداخت مي گردد.
  10. در صورت عدم رعايت شرايط ابلاغ شده از طرف نيروي انتظامي و اداره اماكن، مسئوليت هرگونه پاسخگويي و پرداخت خسارت به پارس عكس به عهده سفارش دهنده مي باشد. بروز هرگونه اشكال فني در هنگام انجام خدمات رساني از قبيل موانع قانوني و فاميلي و فني مانند قطع برق و موارد مشابه كه خارج از حيطه ي پارس عكس باشد به عهده سفارش دهنده مي باشد و از اين حيث پارس عكس هيچگونه مسئوليتي نمي پذيرد.
  11. ثبت سفارش تا ۷ روز قبل از مراسم بدون مكاتبه با پارس عكس انجام مي شود. (براي برنامه هاي قبل از ۷ روز حتما قبل از سفارش با پارس عكس هماهنگ شود)
  12. لغو سفارش توسط سفارش دهنده ۲۰روز قبل از تاريخ مراسم بلامانع است ولي كمتر از آن منوط به پرداخت ۲۰% هزينه پرداختي مي باشد.
  13. تغيير تاريخ مراسم با هماهنگي قبلي و مكاتبه با پارس عكس قابل اجرا مي باشد.
  14. سفارش دهنده موظف است نسبت به در خواست هاي ضروري و معرفي افرادي كه بايد در فيلم و عكس باشند با فيلمبردار و عكاس مربوط هماهنگي لازم را داشته باشد، در غير اين صورت پارس عكس تعهدي نخواهد داشت.
  15. پارس عكس در صورت رعايت كليه شروط مندرج در اين قرارداد موظف به ارائه ي سرويس به سفارش دهنده است و پس از قطعيت نمي تواند سفارش مشتري را لغو نمايد.
  16. هزينه اياب و ذهاب به عهده سفارش دهنده مي‌باشد.
  17. اين قرارداد در ۱۸ ماده تنظيم و سفارش دهنده با علم و آگاهي از شرايط و مفاد و نوع قرارداد به محض امضاء، اجرا شده محسوب و سفارش دهنده را ملزم به اجراي مفاد آن مي‌نمايد.
  18. اين قرارداد با توکل بر خداوند بزرگ و مهربان بر اساس حسن اعتماد استوار بوده، باشد که مورد لطف و برکت فراوان خداي متعال قرار گيرد. انشاء ا…

  1. ارائه خدمات فقط در شهر اصفهان امكان پذير مي باشد. در صورتي كه خارج از محدوده شهر باشد هزينه توافقي مي باشد.
  2. فایلهای عكسهاي گرفته شده در اين آتلیه بايگاني مي‌شود. در صورت چاپ ۷۰% از عکسهای گرفته شده CD SLIDE SHOW   به سفارش دهنده تحویل می گردد، در غیر این صورت عکسهایی که چاپ نمی شود از آرشیو پاک می گردد.
  3. عروس و داماد مي بايستي راس ساعت مقرر جهت انجام سرويس حضور بهم رسانند و پارس عكس هيچگونه مسئوليتي در قبال عدم حضور به موقع عروس و داماد ندارد.
  4. هر گونه عدم سرويس دهي از ناحيه مشتري و دخالتهاي بي مورد اطرافيان و يا بي احترامي به عوامل، پس از تذكرات لازم موجب ترك مراسم مي گردد.
  5. الزامي است كه مشتري ظرف مدت ۱۵ روز پس از مراسم، نظر نهايي خود را نسبت به سفارشات به پارس عكس اعلام نمايد. زمان تحويل سفارش ۶۰ روز مي باشد.
  6. ورودي فضاي باز به عهده سفارش دهنده مي باشد. هزینه صحافی آلبوم با توجه به نوع جلد جداگانه محاسبه می شود.
  7. هر گونه اشكال فني يا سليقه اي پس از تحويل تا ۴۸ ساعت موضوع را حضورا و كتبي به پارس عكس اعلام و ديرتر از زمان مقرر مشمول هزينه خواهد شد كه توسط سفارش دهنده پرداخت مي گردد.
  8. در صورت عدم رعايت شرايط ابلاغ شده از طرف نيروي انتظامي و اداره اماكن، مسئوليت هرگونه پاسخگويي و پرداخت خسارت به پارس عكس به عهده سفارش دهنده مي باشد. بروز هرگونه اشكال فني در هنگام انجام خدمات رساني از قبيل موانع قانوني و فاميلي و فني مانند قطع برق و موارد مشابه كه خارج از حيطه ي پارس عكس باشد به عهده سفارش دهنده مي باشد و از اين حيث پارس عكس هيچگونه مسئوليتي نمي پذيرد.
  9. ثبت سفارش تا ۷ روز قبل از مراسم بدون مكاتبه با پارس عكس انجام مي شود. (براي برنامه هاي قبل از ۷ روز حتما قبل از سفارش با پارس عكس هماهنگ شود)
  10. لغو سفارش توسط سفارش دهنده ۲۰روز قبل از تاريخ مراسم بلامانع است ولي كمتر از آن منوط به پرداخت ۲۰% هزينه پرداختي مي باشد.
  11. تغيير تاريخ مراسم با هماهنگي قبلي و مكاتبه با پارس عكس قابل اجرا مي باشد.
  12. سفارش دهنده موظف است نسبت به در خواست هاي ضروري و معرفي افرادي كه بايد در عكس باشند با عكاس مربوط هماهنگي لازم را داشته باشد، در غير اين صورت پارس عكس تعهدي نخواهد داشت.
  13. پارس عكس در صورت رعايت كليه شروط مندرج در اين قرارداد موظف به ارائه ي سرويس به سفارش دهنده است و پس از قطعيت نمي تواند سفارش مشتري را لغو نمايد.
  14. هزينه اياب و ذهاب به عهده سفارش دهنده مي‌باشد.
  15. اين قرارداد در ۱۶ ماده تنظيم و سفارش دهنده با علم و آگاهي از شرايط و مفاد و نوع قرارداد به محض امضاء، اجرا شده محسوب و سفارش دهنده را ملزم به اجراي مفاد آن مي‌نمايد.
  16. اين قرارداد با توکل بر خداوند بزرگ و مهربان بر اساس حسن اعتماد استوار بوده، باشد که مورد لطف و برکت فراوان خداي متعال قرار گيرد. انشاء ا…

 1. فيلمبرداري بطریقه FULL HD با سيستم PAL و با دوربینهای SONY NX ۳&۵صورت مي‌گيرد.
 2. ارائه خدمات فقط در شهر اصفهان امكان پذير مي باشد. در صورتي كه خارج از محدوده شهر باشد هزينه توافقي مي باشد.
 3. حداكثر زمان حضور پرسنل ۴ ساعت می باشد.
 4. در ازاي هر ساعت اضافه ۸۵هزار تومان دريافت مي‌گردد.
 5. فایلهای عكسهاي گرفته شده پس از تحويل به سفارش دهنده در پارس عكس آرشيو مي‌شود.
 6. با توجه به سوژه‌هاي مجلس زمان فيلم تدوين شده حداكثر يك عدد DVD , BLU RAY مي‌باشد و در صورتي كه تعداد بيشتر هزينه فوق بعهده سفارش دهنده مي‌باشد.
 7. مدعوين مراسم مي بايستي راس ساعت مقرر جهت انجام سرويس حضور بهم رسانند و پارس عكس هيچگونه مسئوليتي در قبال عدم حضور به موقع مدعوين ندارد.
 8. هر گونه عدم سرويس دهي از ناحيه مشتري و دخالتهاي بي مورد اطرافيان و يا بي احترامي به عوامل، پس از تذكرات لازم موجب ترك مراسم مي گردد.
 9. الزامي است كه مشتري ظرف مدت ۱۵ روز پس از مراسم، نظر نهايي خود را نسبت به سفارشات به پارس عكس اعلام نمايد. زمان تحويل سفارش ۵ روز براي سفارش بدون تدوين و ۳۰ روز براي سفارش همراه با تدوين مي باشد.
 10. هر گونه اشكال فني يا سليقه اي پس از تحويل تا ۴۸ ساعت موضوع را حضورا و كتبي به پارس عكس اعلام و ديرتر از زمان مقرر مشمول هزينه خواهد شد كه توسط سفارش دهنده پرداخت مي گردد.
 11. در صورت عدم رعايت شرايط ابلاغ شده از طرف نيروي انتظامي و اداره اماكن، مسئوليت هرگونه پاسخگويي و پرداخت خسارت به پارس عكس به عهده سفارش دهنده مي باشد. بروز هرگونه اشكال فني در هنگام انجام خدمات رساني از قبيل موانع قانوني و فاميلي و فني مانند قطع برق و موارد مشابه كه خارج از حيطه ي پارس عكس باشد به عهده سفارش دهنده مي باشد و از اين حيث پارس عكس هيچگونه مسئوليتي نمي پذيرد.
 12. ثبت سفارش تا ۷ روز قبل از مراسم بدون مكاتبه با پارس عكس انجام مي شود. (براي برنامه هاي قبل از ۷ روز حتما قبل از سفارش با پارس عكس هماهنگ شود)
 13. لغو سفارش توسط سفارش دهنده ۲۰روز قبل از تاريخ مراسم بلامانع است ولي كمتر از آن منوط به پرداخت ۲۰% هزينه پرداختي مي باشد.
 14. تغيير تاريخ مراسم با هماهنگي قبلي و مكاتبه با پارس عكس قابل اجرا مي باشد.
 15. سفارش دهنده موظف است نسبت به در خواست هاي ضروري و معرفي افرادي كه بايد در فيلم و عكس باشند با فيلمبردار و عكاس مربوط هماهنگي لازم را داشته باشد، در غير اين صورت پارس عكس تعهدي نخواهد داشت.
 16. پارس عكس در صورت رعايت كليه شروط مندرج در اين قرارداد موظف به ارائه ي سرويس به سفارش دهنده است و پس از قطعيت نمي تواند سفارش مشتري را لغو نمايد.
 17. هزينه اياب و ذهاب به عهده پارس عكس مي‌باشد.
 18. اين قرارداد در ۱۹ ماده تنظيم و سفارش دهنده با علم و آگاهي از شرايط و مفاد و نوع قرارداد به محض امضاء، اجرا شده محسوب و سفارش دهنده را ملزم به اجراي مفاد آن مي‌نمايد.
 19. اين قرارداد با توکل بر خداوند بزرگ و مهربان بر اساس حسن اعتماد استوار بوده، باشد که مورد لطف و برکت فراوان خداي متعال قرار گيرد. انشاء ا…

2% از مبلغ پرداختي شما صرف رفع مشكلات نيازمندان و خيريه امام حسن مجتبي (ع) مي شود

(كساني كه سفره هايشان مثل من و تو رنگي نيست)

با سپاس